top of page

Kronikk i HV-Bladet - vår 2019

Oppdatert: 27. jan. 2022Få slutt på ukulturen

Vi må gjøre hverandre gode og respektere hverandres kjønn og forskjeller, skriver  Jennie-Lovise Bjerke (26) i innsatsstyrke Polar Bear VI i denne kronikken. Hun er lei av hvordan man behandler hverandre i Forsvaret. ​Forsvarets MOST-undersøkelse (mobbing og seksuell trakassering) viser at urovekkende mange har vært utsatt for mobbing og seksuell trakassering. 8805 vernepliktige og ansatte i Forsvaret har svart. 6,9 prosent av kvinnene har opplevd gjentatte uønskede seksuelle hentydninger. Undersøkelsen sier ikke noe konkret om Heimevernet og styrkestrukturen på 40 000 soldater, men vi må gå ut i fra at det slikt skjer her også. 

Da jeg skulle inn i førstegangstjenesten for fem år siden, søkte jeg på nettet for å finne informasjon om hvordan det var å være jente i Forsvaret, men jeg fant veldig lite. Derfor startet jeg instagramkontoen «Jenter i Forsvaret» Den har blitt en slags samlende kanal for jenter, hvor de kan stille spørsmål og dele sine erfaringer.  Kontoen har i dag mer enn 35 000 følgere og vi fronter blant annet emneknaggen     #tilmittforsvar, som ble opprettet sammen med Militært kvinnelig nettverk for å sette fokus på seksuell trakassering i Forsvaret. 

6,9 prosent av kvinnene har opplevd gjentatte uønskede seksuelle hentydninger.

I dag er jeg soldat i Heimevernets innsatsstyrke Polar Bear VI i Oslofjord HV-distrikt 01. Jeg har ikke selv opplevd seksuell trakassering, men jeg vil gjerne stå opp for de som opplever dette, for at det skal bli tatt tak i. Det er viktig for vår operative evne at fremtidens soldater i Forsvaret blir tatt i mot på en god måte og ikke opplever arbeidsplassen som utrygg. 

SPRÅKBRUK

La oss jobbe for at Heimevernet blir en enda bedre arbeidsplass for både jenter og gutter og at alle blir behandlet med respekt. Språkbruken i HV er ikke noe bedre enn språkbruken i førstegangstjenesten selv om førstegangstjenesten består av en yngre gruppe. Etter min erfaring og fra flere jeg har pratet med i HV, er dette en ukultur i Heimevernet også.   Jeg mener som sagt at en stor del av problemet er bruk av seksualiserte ord og uttrykk som har blitt en del av dagligtalen i Forsvaret – også blant befalet. Dette bekreftes av andre forsvarskvinner som i en artikkel i Forsvarets Forum forteller om trakasseringen de har blitt utsatt for. Det er ikke nødvendigvis slik at ordene er så støtende i seg selv, men de bidrar til å skape en negativ kultur som kan føre til mer alvorlige ting.  Hva er egentlig seksuell trakassering og hvor går grensen?Det er individuelt, og personer har ofte ulik terskel for hva man vil anse som krenkende og plagsomt. Eksempler på uønsket oppførsel kan være unødvendig berøring/beføling, nærgående kommentarer om kropp og utseende, seksuelle fremstøt eller sexpress.

Språkbruken i HV er ikke noe bedre enn språkbruken i førstegangstjenesten.

Det er også individuelt hvordan man responderer og håndterer dette videre. Jo flere som tar tak i det, jo mindre akseptert blir det. Og jo bedre vil miljøet og trivselen bli for både deg og de rundt deg.

LEDERNE

Seksuell trakassering rammer først og fremst kvinner, men ifølge undersøkelsen ser vi også at menn blir utsatt for dette. Vi har alle et ansvar, og ansvaret er hos oss selv og hvor vi setter våre egne grenser for hva vi tolererer.  I en så mannsdominert kultur er det ikke rart at omgangstone, språk og humor setter høye krav til kvinnenes tilpasningsevne og robusthet, men når humoren og omgangstonen ender opp som trakassering, må lederne komme mer på banen. Det er avgjørende at Forsvarets ledere får tilstrekkelig opplæring og utdanning i å mestre slike situasjoner. I Forsvaret handler mye om samarbeid og god kommunikasjon. Blir noen krenket eller holdt utenfor, så blir et godt samarbeidsklima vanskelig å opprettholde.  Vi har alle et felles mål; å forsvare landet vårt, så la oss jobbe sammen og ikke mot hverandre! 

For å få bukt med seksuell trakassering må vi hjelpe andre som utsettes for dette til å varsle at slik uønsket oppmerksomhet ikke er akseptabelt.

Hva kan vi gjøre for å forhindre mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret?Jeg trives veldig godt sammen med min avdeling og med mine medsoldater i Heimevernet, og håper det fortsetter å være slik i fremtiden også. For meg er det viktig at jeg kan være åpen og ærlig med de rundt meg. For at vi skal fungere best mulig sammen i operative situasjoner, bør vi ha en god tone med hverandre uten andre forstyrrelser. 

TILTAK

Jeg mener det er viktig at troppsbefal må gjøre det klart at seksuell trakassering ikke tolereres i avdelingen, og de må opplyse om hvilke negative konsekvenser dette kan få, både for den som rammes direkte og for miljøet rundt. Det er viktig at vi alle nå drar i samme retning og at offiserene må sette standarden og stå frem som gode rollemodeller for soldatene. For å få bukt med seksuell trakassering må vi hjelpe andre som utsettes for dette til å varsle at slik uønsket oppmerksomhet ikke er akseptabelt. Det beste tiltaket mot trakassering er åpenhet, at vi snakker om det og setter ord på det. Prat med makkeren din og vær der for hverandre. Sørg for at du og de rundt deg blir behandlet med respekt. #tilmittforsvarתגובות


bottom of page